Meteen naar de inhoud

General Terms and Conditions

Algemene voorwaarden over de aanmelding, reservering, betaling en annulering van ceremonies, workshops, bijeenkomsten en holistische coaching.

General Terms and Conditions

Article 1: Definitions

The following definitions are used in these general terms and conditions:

 1. 1. HOLY shit.: HOLY shit. is located at Poststraat 15 in Amstenrade, registered under Chamber of Commerce number 58207015;
 2. Participant: buyer of services offered by HOLY shit.;
 3. Evenement: een dienst van HOLY shit. die wordt afgenomen door een deelnemer;
 4. Facilitator: executive person of the event mentioned in paragraph 3.

 

Article 2: Applicability

 1. These general terms and conditions apply to all services, offers and agreements between participant and HOLY shit. with the exclusion of any additional terms and conditions;
 2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden verandert niets aan de toepasselijkheid van de overige voorwaarden.

 

Article 3: Registrations

 1. The registration for the services offered by HOLY shit. is done through a (down)payment on the website (www.holyshit.nl) or through the registration form provided by HOLY shit.;
 2. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijk vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede in te vullen;
 3. De overeenkomst komt tot stand na het doen van een (aan)betaling of het invullen en ondertekenen van het intakeformulier. Hiermee gaat de deelnemer een betalingsverplichting aan;
 4. Na ontvangst van een (aan)betaling is er sprake van een voorlopige inschrijving. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een elektronische of schriftelijke bevestiging. De inschrijving wordt definitief wanneer:
  1. there are sufficient registrations. Whether there are sufficient registrations is at the discretion of HOLY shit.;
  2. there are sufficient registrations. Whether there are sufficient registrations is at the discretion of HOLY shit.;
  3. de deelnemer geestelijk en fysiek geschikt is bevonden om deel te nemen aan een evenement. Bij evenementen waarbij dit niet van toepassing is, wordt de inschrijving direct definitief na betaling.
 5. HOLY shit. behoudt het recht de locatie na inschrijving te wijzigen.
 6. Alle genoemde bedragen op de website zijn voor particulieren en inclusief btw. In geval van zakelijke kosten zijn de bedragen exclusief btw.

 

Article 4: Cancellation and modification

 1. Cancellation of a registration must be done by mail;
 2. For cancelling events applies: for cancellation within 14 days before the event, 100% of the total invoice amount will be charged, unless explicitly stated otherwise.

 

Article 5: Execution

 1. HOLY shit. spant zich in om de gegeven evenementen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De met HOLY shit. gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting;
 2. Indien HOLY shit. vanwege omstandigheden, die niet bekend waren ten tijden van het sluiten van de overeenkomst, haar inspanningsverplichting niet kan nakomen, heeft HOLY shit. het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt;
 3. HOLY shit. heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloed lagen;
 4. HOLY shit. behoudt het recht werkzaamheden uit te laten voeren door derden;
 5. Indien HOLY shit. door ziekte en/of verhindering niet in de gelegenheid is het evenement te verzorgen zal HOLY shit. vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de deelnemer hier zo spoedig mogelijk op de hoogte van worden gebracht. HOLY shit. vergoedt geen gemaakte kosten als gevolg van annulering of uitval. Wel behoudt de deelnemer recht op een inhaalmoment of volledige restitutie.
 6. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt HOLY shit. het recht programma’s tussentijds te wijzigen.

 

Article 6: Participant's obligations

 1. The participant is obliged to provide all information requested by HOLY shit. and to fill out all forms correctly, completely and truthfully;
 2. Deelnemer is verplicht zich als een goed deelnemer te gedragen. Dat wil zeggen dat hij zich zal inspannen om naar beste weten en kunnen de instructies van HOLY shit. op te volgen en andere deelnemers te respecteren;
 3. De deelnemer is verplicht vertrouwelijk om te gaan met de informatie over andere deelnemers zodat er een sfeer van openheid en vertrouwen kan ontstaan. Zodat er van gedachte met elkaar kan worden gewisseld en een optimaal helingsproces kan ontstaan.

 

Article 7: Own responsibility

 1. De deelnemer neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. Personen waarbij sprake is van een ernstige ziekte, psychiatrische behandeling of anderzijds specifieke klachten, vragen we eerst om contact op te nemen met HOLY shit. om eventuele praktische problemen op te lossen en te overleggen of deelname mogelijk is.

 

Article 8: Termination of the agreement

 1. Reflection period: fourteen days after the conclusion of an agreement, the participant has the right to denounce the agreement without giving reasons;
 2. The reflection period, as mentioned in paragraph 1, starts from the moment the down payment is received;
 3. Indien een deelnemer beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 1 zal de bijbehorende betalingsverplichting van rechtswege vervallen;
 4. There is no right of dissolution, if the event has started with the consent of the participant, before the reflection period from paragraph 1 has expired.

 

Article 9: Payment and consequences of late payment

 1. Upon receipt of the (down) payment, the participant owes the full registration fee to HOLY shit. The amounts are payable on demand by HOLY shit. with the exception of installment payments as mentioned in paragraph 9.4. These are due later;
 2. If the amount due is not paid (on time), HOLY shit. is entitled to suspend its activities or exclude the participant from participation;
 3. Bij niet (tijdige) of onvolledige betaling is de deelnemer in verzuim en is bij gevolge een contractuele rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. Voorts maakt HOLY shit. aanspraak op de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-. Indien de deelnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Payment in installments is possible as indicated on the website;
 5. Wanneer een deelnemer kiest voor betaling via automatische incasso, heeft de deelnemer recht deze automatische boeking binnen dertig dagen te storneren. Het onrechtmatig storneren van de betaling vrijwaart de deelnemer niet van zijn betalingsverplichting.

 

Article 10: Liability

 1. No rights can be derived from the contents of brochures or texts on the website;
 2. HOLY shit. is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de deelnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HOLY shit. of de door haar ingeschakelde personen;
 3. HOLY shit. is not liable for:
  1. schade die is ontstaan doordat HOLY shit. is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de deelnemer is verstrekt;
  2. damage that has occurred because of behavior and actions of the participant, such as not following instructions;
  3. vermissing, beschadiging of diefstal van aan deelnemer toebehorende voorwerpen;
  4. indirect damage, such as consequential damage, loss of profit, invested working hours and damage due to business stagnation;
 4. Eventuele aansprakelijkheid van HOLY shit. is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door HOLY shit. gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald;
 5. Indien er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van HOLY shit. beperkt tot een maximum bedrag van de inschrijfkosten van een evenement per schade veroorzaakt feit, waarbij een opeenvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd;
 6. Aan de in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid kunnen door HOLY shit. ingeschakelde derden ook hun rechten ontlenen. Deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperkingen.

 

Article 11: Complaint procedure

 1. Het kan voorkomen dat een deelnemer niet tevreden is over een evenement, mede-deelnemer of facilitator. De deelnemer kan een klacht indienen bij HOLY shit. via info@holyshit.nl. Klachten worden vertrouwelijk en serieus behandeld. HOLY shit. draagt zorg voor een zo optimaal mogelijke oplossing.

 

Article 12: Intellectual Property

 1. HOLY shit. behoudt de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op de grond van de Auteurswet;
 2. Alle door HOLY shit. aan deelnemer verstrekte stukken of algemeen gepubliceerde stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en mogen niet, zonder voorafgaande toestemming van HOLY shit., worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht;
 3. The making of sound recordings, photographs or image recordings during events by the participant is never permitted;
 4. Het maken van geluidsopnames, foto’s of beeldopnames tijdens evenementen door HOLY shit. is enkel toegestaan met instemming van de deelnemer;

 

Article 13: E-learning

 1. For the purpose of various events, access may be provided to exclusive software and/or visual materials;
 2. De door HOLY shit. verstrekte gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan genoemde gegevens te delen met derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De deelnemer is aansprakelijk voor het mis-, onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

 

Article 14: Modification of general terms and conditions

 1. HOLY shit. behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;
 2. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de deelnemer niet binnen dertig dagen, nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden dan wel via de website van HOLY shit. of via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt, bezwaar heeft gemaakt.

 

Article 15: Applicable law

 1. The Dutch law applies to the agreement between HOLY shit. and the participant;
 2. De rechten tot het kennisnemen van geschillen tussen HOLY shit. en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar HOLY shit. is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.

Last modified: March 1, 2023


 

en_GBEnglish