Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden over de aanmelding, reservering, betaling en annulering van ceremonies, workshops, trajecten, opleidingen en holistische coaching bij HOLY shit.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1. HOLY shit.: HOLY shit. is gevestigd aan de Poststraat 15 te Amstenrade, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 58207015;
 2. Deelnemer: afnemer van diensten aangeboden door HOLY shit.
 3. Evenement: een dienst van HOLY shit. die wordt afgenomen door een deelnemer;
 4. Facilitator: uitvoerende persoon van het in lid 3 genoemde evenement.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen en overeenkomsten tussen deelnemer en HOLY shit., met uitsluiting van eventueel aanvullende voorwaarden;
 2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden verandert niets aan de toepasselijkheid van de overige voorwaarden.

 

Artikel 3: Inschrijvingen

 1. De inschrijving voor de door HOLY shit. aangeboden diensten geschiedt via een (aan)betaling op de website (holyshit.nl) of via het door HOLY shit. verstrekte inschrijfformulier;
 2. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijk vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede in te vullen;
 3. De overeenkomst komt tot stand na het doen van een (aan)betaling of het invullen en ondertekenen van het intakeformulier. Hiermee gaat de deelnemer een betalingsverplichting aan;
 4. Na ontvangst van een (aan)betaling is er sprake van een voorlopige inschrijving. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een elektronische of schriftelijke bevestiging. De inschrijving wordt definitief wanneer:
  1. er voldoende inschrijvingen zijn. Of er sprake is van voldoende inschrijvingen is ter beoordeling aan HOLY shit.;
  2. er voldoende plek is voor het evenement of dienst. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst;
  3. de deelnemer geestelijk en fysiek geschikt is bevonden om deel te nemen aan een evenement. Bij evenementen waarbij dit niet van toepassing is, wordt de inschrijving direct definitief na betaling.
 5. HOLY shit. behoudt het recht de locatie na inschrijving te wijzigen.
 6. Alle genoemde bedragen op de website zijn voor particulieren en inclusief btw. In geval van zakelijke kosten zijn de bedragen exclusief btw;
 7. HOLY shit. maakt onderscheid tussen zakelijke en particuliere diensten. De Jaaropleiding tot Ceremonieleider, het Retraitefestival en enkele andere diensten voor facilitators vallen onder zakelijke producten en zijn te herkennen aan een prijsvermelding exclusief btw. Over zakelijke diensten behoeft HOLY shit. geen verantwoording af te leggen over gemaakte kosten bij annulering door de deelnemer om welke reden dan ook. Ondertekende overeenkomsten van aanvullende voorwaarden zijn hierin bindend.

 

Artikel 4: Annulering en wijziging

 1. Annulering van een aanmelding dient per mail te geschieden;
 2. Voor annuleren van evenementen geldt: bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in aanvullende voorwaarden;

 

Artikel 5: Uitvoering

 1. HOLY shit. spant zich in om de gegeven evenementen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De met HOLY shit. gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting;
 2. Indien HOLY shit. vanwege omstandigheden, die niet bekend waren ten tijden van het sluiten van de overeenkomst, haar inspanningsverplichting niet kan nakomen, heeft HOLY shit. het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt;
 3. HOLY shit. heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloed lagen;
 4. HOLY shit. behoudt het recht werkzaamheden uit te laten voeren door derden;
 5. Indien HOLY shit. door ziekte en/of verhindering niet in de gelegenheid is het evenement te verzorgen zal HOLY shit. vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de deelnemer hier zo spoedig mogelijk op de hoogte van worden gebracht. HOLY shit. vergoedt geen gemaakte kosten als gevolg van annulering of uitval. Wel behoudt de deelnemer recht op een inhaalmoment of volledige restitutie;
 6. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt HOLY shit. het recht programma’s tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 6: Verplichtingen deelnemer

 1. Deelnemer is verplicht om alle door HOLY shit. gevraagde informatie te verstrekken en alle formulieren juist, volledig en naar waarheid in te vullen;
 2. Deelnemer is verplicht zich als een goed deelnemer te gedragen. Dat wil zeggen dat hij zich zal inspannen om naar beste weten en kunnen de instructies van HOLY shit. op te volgen en andere deelnemers te respecteren;
 3. De deelnemer is verplicht vertrouwelijk om te gaan met de informatie over andere deelnemers zodat er een sfeer van openheid en vertrouwen kan ontstaan. Zodat er van gedachte met elkaar kan worden gewisseld en een optimaal helingsproces kan ontstaan.

 

Artikel 7: Eigen verantwoordelijkheid

 1. De deelnemer neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. Personen waarbij sprake is van een ernstige ziekte, psychiatrische behandeling of anderzijds specifieke klachten, vragen we eerst om contact op te nemen met HOLY shit. om eventuele praktische problemen op te lossen en te overleggen of deelname mogelijk is.

 

Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst

 1. Bedenktijd: veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden;
 2. De bedenktijd, zoals genoemd in lid 1, vangt aan vanaf het moment dat de aanbetaling is ontvangen;
 3. Indien een deelnemer beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 1 zal de bijbehorende betalingsverplichting van rechtswege vervallen;
 4. Er bestaat geen ontbindingsrecht, als het evenement met instemming van de deelnemer is begonnen, voordat de bedenktijd uit lid 1 is verstreken.

 

Artikel 9: Betaling en gevolgen van niet tijdige betaling

 1. Na ontvangst van de (aan)betaling is de deelnemer het volledige inschrijfgeld aan HOLY shit. verschuldigd. De bedragen zijn opeisbaar door HOLY shit. Met uitzondering van termijnbetaling zoals vermeld in lid 9.4. Deze zijn later opeisbaar;
 2. Indien het verschuldigde bedrag niet (tijdig) is betaald, is HOLY shit. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten dan wel de deelnemer uit te sluiten van deelname;
 3. Bij niet (tijdige) of onvolledige betaling is de deelnemer in verzuim en is bij gevolge een contractuele rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. Voorts maakt HOLY shit. aanspraak op de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-. Indien de deelnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten;
 4. Betaling in termijnen is mogelijk zoals aangegeven op de website;
 5. Wanneer een deelnemer kiest voor betaling via automatische incasso, heeft de deelnemer recht deze automatische boeking binnen dertig dagen te storneren. Het onrechtmatig storneren van de betaling vrijwaart de deelnemer niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Aan de inhoud van brochures of teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend;
 2. HOLY shit. is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de deelnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HOLY shit. of de door haar ingeschakelde personen;
 3. HOLY shit. is niet aansprakelijk voor:
  1. schade die is ontstaan doordat HOLY shit. is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de deelnemer is verstrekt;
  2. schade die is ontstaan vanwege gedragingen en handelingen van de deelnemer zoals het niet opvolgen van instructies;
  3. vermissing, beschadiging of diefstal van aan deelnemer toebehorende voorwerpen;
  4. indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, geïnvesteerde arbeidsuren en schade door bedrijfsstagnatie;
 4. Eventuele aansprakelijkheid van HOLY shit. is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door HOLY shit. gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald;
 5. Indien er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van HOLY shit. beperkt tot een maximum bedrag van de inschrijfkosten van een evenement per schade veroorzaakt feit, waarbij een opeenvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd;
 6. Aan de in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid kunnen door HOLY shit. ingeschakelde derden ook hun rechten ontlenen. Deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperkingen.

 

Artikel 11: Klachtenprocedure

 1. Het kan voorkomen dat een deelnemer niet tevreden is over een evenement, mede-deelnemer of facilitator. De deelnemer kan een klacht indienen bij HOLY shit. via info@holyshit.nl. Klachten worden vertrouwelijk en serieus behandeld. HOLY shit. draagt zorg voor een zo optimaal mogelijke oplossing.

 

Artikel 12: Intellectueel eigendom

 1. HOLY shit. behoudt de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op de grond van de Auteurswet;
 2. Alle door HOLY shit. aan deelnemer verstrekte stukken of algemeen gepubliceerde stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en mogen niet, zonder voorafgaande toestemming van HOLY shit., worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht;
 3. Het maken van geluidsopnames, foto’s of beeldopnames tijdens evenementen door de deelnemer is nooit toegestaan;
 4. Het maken van geluidsopnames, foto’s of beeldopnames tijdens evenementen door HOLY shit. is enkel toegestaan met instemming van de deelnemer;

 

Artikel 13: E-learning

 1. Ten behoeve van diverse evenementen kan toegang worden verstrekt aan exclusieve softwarematige programmatuur en/of beeldmateriaal.
 2. De door HOLY shit. verstrekte gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan genoemde gegevens te delen met derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De deelnemer is aansprakelijk voor het mis-, onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

 

Artikel 14: Wijzigen algemene voorwaarden

 1. HOLY shit. behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;
 2. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de deelnemer niet binnen dertig dagen, nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden dan wel via de website van HOLY shit. of via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt, bezwaar heeft gemaakt.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst tussen HOLY shit. en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing;
 2. De rechten tot het kennisnemen van geschillen tussen HOLY shit. en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar HOLY shit. is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.

Laatste wijziging: 1 maart 2023


 

nl_NLDutch