Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden over de aanmelding, reservering, betaling en annulering van ceremonies, workshops, bijeenkomsten en holistische coaching.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van ceremonies, workshops, bijeenkomsten en holistische coaching aan een opdrachtgever/deelnemer, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden.
 • Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. HOLY shit.

Artikel 2: Inschrijvingen

 • De inschrijving voor ceremonies, holistische coaching en bepaalde workshops geschiedt door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website (www.holyshit.nl) of via het inzenden per e-mail van een door HOLY shit. verstrekt inschrijfformulier. Indien de opdrachtgever/deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier (mede) in te vullen. Bijeenkomsten zoals HOLY sharing circles en lachyoga behoeven geen formulieren; hierbij is het vooraf betalen voldoende om een plek te reserveren.
 • De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Met het inzenden van het inschrijfformulier ontstaat voor de deelnemer een betalingsverplichting voor het betreffende evenement.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een elektrische of telefonische bevestiging. De inschrijving wordt definitief:
 • wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Of sprake is van voldoende inschrijvingen is ter beoordeling aan HOLY shit.
 • wanneer er voldoende plek is voor het evenement. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier.
 • In geval van ceremonies en ademwerk workshop: wanneer de deelnemer geestelijk en fysiek geschikt is bevonden om deel te nemen aan het evenement.
  • HOLY shit. behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen.
  • Alle genoemde bedragen op de website zijn voor particulieren inclusief btw. Het is mogelijk bepaalde workshops of coaching-sessies op te geven onder zakelijke kosten. In deze gevallen zijn de bedragen exclusief 21% btw.

Artikel 3: Annulering en wijziging

 • Annulering van een aanmelding dient per e-mail te geschieden.
 • Voor het annuleren van ceremonies, workshops en bijeenkomsten geldt (tenzij anders vermeld in de communicatie): bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Voor het annuleren van losse holistische coachingsessies geldt: bij annulering of verplaatsing binnen 48 uur wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Voor een langdurige coachingtraject geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment van definitieve inschrijving.
 • Voor het annuleren van ademcirkels geldt een termijn van minimaal 72 uur voor kosteloze annulering, hierna wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Artikel 4: Abonnementen

 • Abonnementen gaan per direct in na het voldoen van de eerste betaling. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De betalingstermijn wordt vastgelegd zoals bij het aangaan van het abonnement is aangegeven. Na de eerste abonnementsperiode worden abonnementen, die niet automatisch aflopen, omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.
 • HOLY shit. hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Wil je je abonnement stopzetten, doe je dit via je account of per mail. We vragen je om je abonnement zeven dagen voor het einde van de kalendermaand op te zeggen.
 • Abonnementsgelden worden afgeschreven op de eerste dag van de maand.
 • Voor de aankoop van een abonnement bij HOLY shit. geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen. 
 • Het is mogelijk om het abonnement te pauzeren.Been gebroken, voor langere tijd op reis of een andere reden waardoor je voor een bepaalde periode niet kunt komen? Geen probleem, dan pauzeren we je abonnement. Dit kan vanaf een minimale afwezigheid van 4 weken. We pauzeren je abonnement dan maximaal 6 maanden. Duurt je pauze langer, dan word je uitgeschreven en kun je je op elk gewenst moment opnieuw inschrijven. Je kunt je abonnement drie keer per looptijd pauzeren.

Artikel 5: Termijnbetalingen

 • Wanneer je kiest voor betalen in termijnen verklaar je dat je niet onder curatele of bewind bent gesteld, of dat hiervoor een aanvraag is ingediend. Daarnaast verklaar je 18 jaar of ouder te zijn.

 • Bij het voldoen van de eerste termijn gaat de persoon die de betaling verricht akkoord dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt over het volledige factuurbedrag. Tussentijds annuleren van het traject is niet mogelijk. 

 • Wanneer de termijn niet op de uiterste betaaldatum is bijgeschreven (middels automatische incasso) op ons rekeningnummer verkeer je in verzuim. HOLY shit. heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden op te schorten. Het resterende factuurbedrag is dan per direct opeisbaar. 

 • HOLY shit. of de door haar ingeschakeld incassobureau heeft het recht om wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment dat je verzuimt te betalen.

Artikel 6: Betaling en gevolgen van niet (tijdige) betaling6

 • Abonnementen gaan per direct in na het voldoen van de eerste betaling. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De betalingstermijn wordt vastgelegd zoals bij het aangaan van het abonnement is aangegeven. Na de eerste abonnementsperiode worden abonnementen, die niet automatisch aflopen, omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.
 • HOLY shit. hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Wil je je abonnement stopzetten, doe je dit via je account of per mail. We vragen je om je abonnement zeven dagen voor het einde van de kalendermaand op te zeggen.
 • Abonnementsgelden worden afgeschreven op de eerste dag van de maand.
 • Voor de aankoop van een abonnement bij HOLY shit. geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen. 
 • Het is mogelijk om het abonnement te pauzeren.Been gebroken, voor langere tijd op reis of een andere reden waardoor je voor een bepaalde periode niet kunt komen? Geen probleem, dan pauzeren we je abonnement. Dit kan vanaf een minimale afwezigheid van 4 weken. We pauzeren je abonnement dan maximaal 6 maanden. Duurt je pauze langer, dan word je uitgeschreven en kun je je op elk gewenst moment opnieuw inschrijven. Je kunt je abonnement drie keer per looptijd pauzeren.

Artikel 7: Uitvoering van de opleiding, cursus, coachtraject of workshop

 • Opdrachtgever/deelnemer dient het verschuldigde bedrag uiterlijk drie weken voor aanvang ceremonie, workshop of bijeenkomst te hebben voldaan, tenzij hierover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
 • Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig is betaald, is HOLY shit. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten dan wel de opdrachtgever/deelnemer van deelneming uit te sluiten.
 • In overleg is betaling van het totaal verschuldigde bedrag in termijnen mogelijk. Dit zal in onderling overleg vastgesteld worden.
 • Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de opdrachtgever/deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Alsdan is de gehele vordering direct opeisbaar en is HOLY shit. gerechtigd de opdrachtgever/deelnemer bij niet nakoming hiervan, van (verdere) deelname uit te sluiten.
 • Bij coachtrajecten wordt achteraf gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 14 tot 30 dagen na factuurdatum.
 • Indien de factuur van een coachtraject niet tijdig is betaald, is HOLY shit. gerechtigd het coachtraject op te schorten en reeds gemaakte coach-afspraken eenzijdig te annuleren.
 • Bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling is de opdrachtgever/deelnemer van rechtswege in verzuim en is alsdan een contractuele rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. Voorts maakt HOLY shit. aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van €250,- . Indien de opdrachtgever/deelnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van en beroep of bedrijf, dan geldt de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 8: verplichtingen deelnemer

 • HOLY shit. spant zich in om de gegeven ceremonie, workshop, bijeenkomst of holistische coaching naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De met HOLY shit. gesloten overeenkomst leidt voor HOLY shit. tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
 • Indien HOLY shit. niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft HOLY shit. het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 • HOLY shit. heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HOLY shit. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met opdrachtgever/deelnemer geschieden.
 • HOLY shit. streeft ernaar om geplande ceremonies, workshops, bijeenkomsten en coaching sessies te allen tijde door te laten gaan. Indien er door omstandigheden geen doorgang kan vinden, is HOLY shit. hiervoor jegens opdrachtgever/deelnemer niet aansprakelijk. Opdrachtgever/deelnemer heeft wel recht op het op een andere datum inhalen van de gemiste afspraak of recht op een pro rato vermindering van de verschuldigde betaling.
 • Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt HOLY shit. zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 9: eigen verantwoordelijkheid

 •  Opdrachtgever/deelnemer is verplicht om alle door HOLY shit. gevraagde informatie te verstrekken en alle formulieren juist en volledig in te vullen.
 • Opdrachtgever/deelnemer is verplicht zich als een goed deelnemer te gedragen. Dat wil zeggen dat hij/zij zich zal inspannen om de ceremonies, workshops, bijeenkomsten en holistische coaching naar beste weten en kunnen te volgen en dat hij/zij de trainer/coach en eventuele andere deelnemers met respect zal behandelen en instructies en regels zal opvolgen. Indien er wordt deelgenomen aan een workshop, ceremonie of sharing circle, of aan een vorm van individuele begeleiding wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie over of van andere deelnemers zodat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld en een optimaal helingsproces kan ontstaan. De deelnemer is verplicht vertrouwelijk om te gaan met alles wat in de groep waarin de deelnemer deelneemt wordt gedeeld.

Artikel 10: BEËINDIGING overeenkomst

 • De opdrachtgever/deelnemer kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt echter niet teruggave van de kosten of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
 • HOLY shit. is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever/deelnemer tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, zonder dat deelnemer daarbij recht heeft op enige vergoeding van kosten en/of schade. De verplichting tot betaling van de volledige kosten blijft daarbij onverminderd bestaan.

Artikel 11: aansprakelijkheid

 • Aan de inhoud van brochures of teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 • HOLY shit. is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever/deelnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HOLY shit. of de door haar ingeschakelde personen.
 • HOLY shit. is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:
  – schade die is ontstaan doordat HOLY shit. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte
        onjuiste en/of onvolledige informatie.
  –     schade die is ontstaan vanwege gedragingen en handelingen van de opdrachtgever zoals het
        niet opvolgen van instructies.
 • vermissing, beschadiging of diefstal van de aan opdrachtgever/deelnemer toebehorende voorwerpen.
 • indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, geïnvesteerde arbeidsuren en schade door bedrijfsstagnatie.
 • een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden.
  • Een eventuele aansprakelijkheid van HOLY shit. is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door HOLY shit. gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
  • Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van HOLY shit. beperkt tot maximaal het bedrag van de kosten van de ceremonie, workshop, bijeenkomst of holistische coaching per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
  • Aan de in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid kunnen door HOLY shit. ingeschakelde derden ook hun rechten ontlenen. Deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperkingen.

Artikel 12: klachtenprocedure

 • Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent en graag een klacht wil indienen over een evenement, een mede-deelnemer of de facilitator of coach. Deze klachten worden vertrouwelijk en serieus behandeld. Je mag je klacht indienen via het e-mailadres op de website. We zullen altijd naar je luisteren en zoeken naar een zo optimaal mogelijke oplossing.

Artikel 13: intellectueel eigendom

 • HOLY shit. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 • Alle door HOLY shit. aan opdrachtgever/deelnemer verstrekte stukken of algemeen gepubliceerde stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever/deelnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van HOLY shit. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 • Het maken van geluidsopnames, foto’s of beeldopnames tijdens een ceremonie is nooit toegestaan.
 • Het maken van geluidsopnames, foto’s of beeldopnames tijdens een workshop, bijeenkomst of coaching sessie is toegestaan bij akkoord van de coach/workshopgever.

Artikel 14: wijZiging algemene voorwaarden

 • HOLY shit.  behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 • De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever/deelnemer niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem/haar zijn toegezonden dan wel via de website van HOLY shit. of via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt, bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de overeenkomst tussen HOLY shit. en opdrachtgever/deelnemer is het Nederlands recht van
 • De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen HOLY shit. en opdrachtgever/deelnemer is de bevoegde rechter in het arrondissement waar HOLY shit. is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.

Laatste wijziging: 1 april 2022