Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

HOLY shit. biedt diensten aan op het gebied van bewustwording, mindfulness en healing. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. HOLY shit. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Privacyverklaring

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • de verzameling van persoonsgegevens worden bewaard zolang als naar de aard en de inhoud van deze gegevens nodig zijn;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • je recht respecteren om je toestemming tot verwerking van je persoonsgegeven in te trekken;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de wettelijke verplichting, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Beroep
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 •  

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • om je inschrijving te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om je vragen te beantwoorden of je klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om de hiervoor benodigde gegevens op te nemen in ons boekhoudingsysteem t.b.v. de facturering;
 • om coaching verslagen te maken om je tijdens of bij een eventueel vervolgtraject beter te kunnen begeleiden;
 • om aan te kunnen tonen dat wij voldoen aan de certificeringeisen van onze opleidingen.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Alleen je voor- en achternaam en e-mailadres worden met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Dit kan middels het zelf rechtstreeks inschrijven via de website. Als je een contactformulier, intakeformulier of aanmeldingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien je deelneemt aan een van onze evenementen of contact opneemt via de website, geef je daarmee toestemming je e-mailadres toe te voegen aan de mailing list. Hiervoor kun je je op elk moment ook weer afmelden. 

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Wij zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertouwelijkheid van je gegevens. Daarnaast zijn op onze website social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Beveiliging en bewaren

HOLY shit. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@holyshit.nl. Daarnaast bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door HOLY shit. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@holyshit.nl. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-04-2020.

Contactgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

HOLY shit.
Huskensweg 17b
6412 SB Heerlen

+31 628142984
info@holyshit.nl


 

nl_NLDutch